ผู้บริหารคณะ

คณบดี

ผศ.ดร.กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อ.สมบัติ คชายุทธ

รองคณบดีฝ่ายบริหาร

อ.ดร.ปรมินทร์ โฆษิตกุลพร

รองคณบดีฝ่ายกิจการทั่วไป

อ.รุ่งทิพย์ โคบาล

ผู้ช่วยคณบดี

ผศ.สันติ ยาทิพย์
อ.ธเรศ สันตติวงศ์ไชย
ผศ.ดร.พิลาพรรณ โพธิ์นรินทร์
อ.นิกร กรรณิกากลาง
อ.วรรณี สินศุภรัตน์
อ.คชศักย์ มหารมณ์
อ.วิภา อร่ามรุ่งโรจน์ชัย

หัวหน้าภาควิชาการตลาดและการจัดการ

ผศ.ดร.กิตติพงษ์ โสภณธรรมภาณ

หัวหน้าภาควิชาการบัญชีและการเงิน

อ.คชภัค จิรวัชรพล

หัวหน้าสำนักงานคณบดี

อ.วิภา อร่ามรุ่งโรจน์ชัย