แบบประเมินผลการปฎิบัติราชการ คณะบริหาร
ปฏิทินกำหนดวันเรียน สำหรับภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ
ตารางสอบปลายภาคเรียน 1/2561
นักศึกษารับเข้าปี 2561 เข้าทดสอบความรู้ด้าน ICT
เอกสารฝึกงานสำหรับนักศึกษาโครงการ CPF
ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2561
มาตรการในการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์และมาตรการดูแลความเรียบร้อยของนักศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจ
เลื่อนกำหนดปฐมนิเทศ และพิธีไหว้ครู
กำหนดการ การรับชุดครุย สำหรับบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร 2560
เปลี่ยนแปลงกำหนดการเรียนปรับพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาหลักสูตร 4 ปี