กำหนดการส่งสมุดบันทึกการฝึกงานและแบบประเมินของนักศึกษาที่ลงทะเบียนฝึกงาน ภาคฤดูร
แชร์
ประกาศเพิ่มเติมวันหยุดราชการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
แชร์
โครงการปฐมนิเทศฝึกงาน
แชร์
ข้อมูลการสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2561
แชร์
ปฏิทินกำหนดวันเรียน ภาคเรียนที่ 3/2561 ฉบับคณะบริหารธุรกิจ
แชร์
เปิดรับสมัครผู้สนใจขอรับทุนฝึกอบรมณ์หลักสูตร International Coaching Courses(ITK)
แชร์
ตัวอย่างการกรอกเอกสารฝึกงาน
แชร์
การฝึกงานจะต้องมีลักษณะงานที่สอดคล้องกับสาขาวิชา
แชร์
ตาราสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561
แชร์
เอกสารการฝึกงาน สำหรับนักศึกษาภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจ
แชร์