มคอ.2 (ฉบับย่อ)

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๕

Accounting

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๕

Finance

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๕

PropertyValuation

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๕

Marketing

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๕

Management

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๕

Business English

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๕

Information System

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ.๒๕๕๖

Business-Information-Technology-1