อ.ภณภร ไตรพงษ์

น.ส.ภณภร ไตรพงษ์

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-ค.อ.ม. (บริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา)
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2538
-บธ.บ.(การจัดการ) สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2523
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ