อ.กรีฑา บัวใบ

นายกรีฑา บัวใบ
ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
บช.ม. (การบัญชีการเงิน) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2542
บช.บ. (การบัญชี) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2523
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ