อ.ดร.ปรารถนา ศรีสุข

นางปรารถนา ศรีสุข

ตำแหน่ง อาจารย์,doctor
ประวัติการศึกษา
-ปร.ด. (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์) มหาวิทยาลัยบูรพา 2552
-กศ.ม. (หลักสูตรและการสอน) มหาวิทยาลัยบูรพา 2544
-ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2521
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ