ผศ.จิตราพัชร์ วชิระเจริญฤทธ์

นางจิตราพัชร์ วชิระเจริญฤทธ์

ตำแหน่ง ผศ
ประวัติการศึกษา
-บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2542
-บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2552
-บธ.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2527
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ