อ.พิรานันท์ จันทวิโรจน์

นางพิรานันท์ จันทวิโรจน์
ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม 2544
-บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยสยาม 2537
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ