ผศ.วิไลวรรณ อ่ำคำสรง

นางวิไลววรณ อ่ำคำสรง
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ประวัติการศึกษา
-บช.ม. (การบัญชีบริหาร) / จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539
-กศ.ม. (ธุรกิจศึกษา) มศว. ประสานมิตร 2537
-บช.บ. (การบัญชี) / มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2523
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ