ผศ.กนกลักษณ์ วงษ์เกรียงไกร

น.ส.กนกลักษณ์ วงษ์เกรียงไกร
ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา
-บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2534
-บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2523
-ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545

ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ