ผศ.ภาพร สูทกวาทิน

น.ส.ภาพร สูทกวาทิน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ประวัติการศึกษา
-บช.ม. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2535
-บธ.บ. (การเงินและการธนาคาร) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545
-บช.บ. (การบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2524
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ