ข้อมูลการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2562 ฉบับปรับปรุง 10 สิงหาคม 2562

ภาคปกติ ปรับปรุง 10 ส.ค. 62 เลขที่ห้องสอบ การสอบกลางภาคเรียนที่12562
ภาคสมทบ เลขที่ห้องสอบ การสอบกลางภาคเรียนที่12562
ตารางสรุปการกำกับการสอบ ประจำการสอบกลางภาคเรียนที่ 1_2562 10สค62