กำหนดการส่งสมุดบันทึกการฝึกงานและแบบประเมินของนักศึกษาที่ลงทะเบียนฝึกงาน ภาคฤดูร้อน/2561 และการส่งใบประเมินสถานประกอบการของอาจารย์นิเทศฝึกงาน

นักศึกษาที่ลงทะเบียนฝึกงาน ภาคเรียนฤดูร้อน