โครงการปฐมนิเทศฝึกงาน

โครงการปฐมนิเทศฝึกงาน

วันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2562
หอประชุม อาคาร 7 พื้นที่บพิตรพิมุขมหาเมฆ
เวลา 9.30 น.ลงทะเบียนเอกสาร
เวลา 10.00 น. รับฟังข้อปฏิบัติการฝึกงาน
หากไม่เข้าปฐมนิเทศ จะมีผลต่อการอนุมัติออกฝึกงาน