อ.วนิดา ศิริเลิศตระกูล

นางวนิดา ศิริเลิศตระกูล

ตำแหน่ง อาจารย์
ประวัติการศึกษา
-บธ.ม.(การจัดการ) ม.เกษตรศาสตร์ 2537
-ประกาศนียบัตร การประเมินราคาทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543
-ศ.บ.(เศรษฐศสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมมาธิราช 2535
ผลงานเผยแพร่ตีพิมพ์

การวิจัยด้านที่สนใจ