ตาราสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561

ตารางสอบภาคปกติ

เลขที่ห้องสอบ สำหรับการสอบกลางภาคเรียนที่2_2561 (ภาคปกติ)

ดาวน์โหลดตารางสอบภาคปกติ

 

ตารางสอบภาคสมทบ

เลขที่ห้องสอบสำหรับการสอบกลางภาคเรียนที่ 2_2561 (ภาคสมทบ)

ดาวน์โหลดตารางสอบภาคสมทบ