ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งาน “การสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8”

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์งาน “การสัมมนาและการแข่งขันทักษะวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 8”
1. ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 3-25 ธันวาคม 2561 เวลา 16.00 น.
2. น่าเสนอกลุ่มละไม่เกิน 15 นาที วันที่ 27 ธันวาคม 2561 ณ
ห้องประขุมบพิตรพิมุข มหาเมฆ ขั้น 6 อาคาร 9 เวลา 9.00 น.
(จับฉลากกลุ่มน่าเสนอ)
3. ตัดสินผลงาน และประกาศผลการตัดสิน วันที่ 27 ธันวาคม
2561

ดาวโหลดเอกสารRMUT6TH