ขอเชิญชวนศิษย์เก่า และผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี สมัครเข้ารับการอบรมพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ปี 2561

สาขาวิชาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จัดโครงการอบรมการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี ปี 2561
ในวันศุกร์ที่ 3 สิงหาคม 2561 หัวข้อ “กระบวนการตรวจสอบบัญชีและแนวทางการตรวจสอบบัญชีสำหรับธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง” และวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 หัวข้อ “ก้าวทันมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม่สำหรับนักบัญชี”
ซึ่งสามารถนับเป็นชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพบัญชี (CPD) สำหรับผู้ทำบัญชี และผู้สอบบัญชี ด้านการบัญชีได้ 14 ชั่วโมง โดยเป็นหลักสูตรต้องเข้ารับการอบรมจำนวน 2 วัน ค่าธรรมเนียมเข้ารับการอบรมเพียง 1,200 บาท (รวมค่าเอกสาร อาหารกลางวันและอาหารว่าง โดยสงวนสิทธิสำหรับผู้ที่สามารถเข้าอบรมได้ทั้ง 2 วัน) ด่วน!! รับจำนวนจำกัดเพียง 50 ที่นั่งเท่านั้น

ใบสมัครgเข้าร่วมโครงการ Word  Pdf