บริหารธุรกิจสร้างสรรค์ จัดงาน “นิทรรศการและสัมมนาการแข่งขันสร้างสรรค์ทางวิชาการ”


  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดโครงการนิทรรศการวิชาการ
และสัมมนาแข่งขันเพื่อสร้างสรรค์วิชาการ ระหว่างวันที่ ๓-๕ กันยายน ๒๕๕๗ โดยท่านอิการบดี
ดร.สาธิต  พุทธชัยยงค์ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน เมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๗ ณ อาคาร ๕๐ ปี
คณะบริหารุรกิจ   - อ่านเพิ่มเติม -                    

  ตารางสอบกลางภาค 57               ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2557

                     
                        
ภาคปกติ             ภาคสมทบ

 โครงการเรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์สายสัมพันธ์การตลาด ครั้งที่ ๙


  สาขาวิชาการตลาด กลุ่มการตลาดระหว่างประเทศคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
 ราชมงคลกรุงเทพ  ได้จัดโครงการ  เรียนรู้ร่วมกันสร้างสรรค์สายสัมพันธ์การตลาด ครั้งที่ ๙
 จัดขึ้นใน วันที่   ๒๓ - ๒๔  สิงหาคม  ๒๕๕๗  ณ  หลุบพญารีสอร์ท   จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อ
 เป็นการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และการแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ เพื่อให้นักศึกษา
ได้เรียนรู้การใช้ชีวิต ทั้งด้านวิชาการ กิจกรรมและการปรับเปลี่ยนสังคม สิ่งแวดล้อมให้เรียน
 อย่างมีความสุข


อ่านเพิ่มเติม...

  B.A. GAMES 57

  ดร.หทัยกร  พันธุ์งาม คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายใน
คณะบริหารธุรกิจ (B.A.Games ครั้งที่ 8)
เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2557  
ณ  สนามกีฬาหน้าอาคาร ๗
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
    


อ่านเพิ่มเติม...

คณะบริหารธุรกิจและวิทยาลัยนานาชาติ
ลงนามความมร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษา 

  คณะบริหารธุรกิจและวิทยาลัยนานาชาติ ลงนามความมร่วมมือ
ทางวิชาการด้านการศึกษา กับ มหาวิทยาลัย Taiwan Shoufu
University และ ขยายเครื่อข่ายกับ  โรงเรียนมัธยม 
โรงเรียนวัดทรงธรรม ,โรงเรียนเตรียมอุดมน้อมเกล้า,
โรงเรียนเทพลีลา,โรงเรียนศรีอยุธยา เพื่อเตรียมผลักดัน
โครงการ Chinese Camp

 

อ่านเพิ่มเติม...

ปฎิทินกิจกรรม

October 2014
S M T W T F S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1